28/3/11

O que deberiamos de saber sobre o proxecto de planta de biomasa IICronoloxía da planta de biomasa e proceso de autorización

Para poder entender que é o que está a suceder co proxecto de planta de biomasa e en que situación legal de atopa o proxecto temos que coñecer a lexislación que regula esta clase de instalacións en Galicia así como todo o procedemento que tivo lugar ate o de agora.

En xullo do ano 2008 aparece o elemento precursor e fundamental deste proceso, o Decreto 149/2008, do 26 de xuño, polo que se regula o procedemento de autorización das instalación de produción de enerxía eléctrica a partir da valorización enerxética da biomasa forestal primaria na comunidade autónoma de Galicia. (DOG 22/07/2008). Este Decreto é o punto de partida que determina como terán que ser as convocatorias das plantas de biomasa, así como o procedemento de autorización das devanditas plantas. O Decreto establece como potencia máxima a solicitar para cada proxecto os 10 MW e regula o rpocedemento de autorización, prazos, alegacións, requerimentos ambientais, etc.

Pouco despois aparece a Orde do 14 de novembro de 2008 pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en megawatts para tramitar no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais de biomasa (DOG 25/11/2008), como indica o seu título establécese a potencia máxima que se tramitará ao abeiro desta orde no período 2008-2012 que será de 80 MW e indica o período para presentar proxectos de plantas de biomasa.

A primeira vez que aparece no Diario Oficial de Galicia (DOG) o proxecto de planta de biomasa de Engabiomasa en Ponteareasa é na Resolución do 3 de xuño de 2009 pola que se aproba a lista provisional de anteproxectos admitidos e excluídos ao abeiro da Orde de 14 de novembro de 2008, pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en magawatts para tramitar no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais de biomasa (DOG 21/07/2009). Nesta resolución indícase que o proxecto de Engabiomasa de 10 MW de potencia (o máximo permitido polo Decreto 149/2008) foi presentado ó abeiro da Orde so 14 de novembro de 2008. Sen embargo , tamén se indica neste DOG que o proxecto de Engabiomasa atópase provisionalmente excluído polas seguintes causas: a número 04, Anteproxecto incompleto e a 05, Plan empresarial de aproveitamento da biomasa incompleto.

No DOG 28/06/2010, na Resolución do 30 de abril de 2010 pola que se aproba a relación de anteproxectos de instalacións de centrais de biomasa seleccionados consonte a orde do 14 de novembro de 2008 pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en megavatios para tramitar no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais de biomasa, podemos observar como se escolle un proxecto por cada unha das 7 áreas de xestión da biomasa. Esta selección realízase conforme ás puntuacións obtidas por cada un dos proxectos. Os criterios para a selección, dos que cando menos os dous primeiros dependen claramente da localización física do proxecto, son os seguintes:

Criterio

Peso relativo

Xustificación

Proximidade e centralidade ás áreas de produción de biomasa

30%

A dispoñibilidade (volume) e proximidade ao recurso (BFP) é un dos factores máis limitantes neste tipo de centrais.

Comunicación e accesibilidade

30%

A comunicación e accesibilidade redundará directamente sobre os custos unitarios da materia prima a pé de fabrica.

Sistema de control de procedencia e rastrexabilidade

10%

O feito de aplicar diferentes primas segundo a orixe do material (subgrupos b.6) obrigará a establecer un sistema eficaz de rastrexabilidade.

Impacto socioeconómico

(creación de emprego)

20%

Consonte as políticas de emprego europeas e nacionais, respecto ao favorecemento do emprego e especialmente á participación das mulleres.

Participación de produtoras de

biomasa forestal primaria

10%

O aseguramento continuado da materia prima pasa ineludiblemente por involucrar os titulares ou xestores dos montes en que se produce esta biomasa.

Na Área de Xestión de Biomasa número 6, Condado Paradanta, o proxecto escollido é o de ENCE cunha potencia de 10 MW e unha puntuación de 6,50 ptos. Sen embargo e como coa selección destes proxectos non se chegaba ós 80 MW establecidos na Orde do 14 de novembro, selecciónanse outros proxectos. Aquí é cando é escollido o proxecto de Energía Galega da Biomasa, S.L. en Ponteareas cunha potencia de 10 MW e unha puntuación de 5,75. Hai que ter en conta que na AXB número 6 aparecen un total de 5 proxectos como suplentes, entre eles un en Salvaterra e outro en Salvaterra-As Neves.

Nesta mesma Resolución hai outro elemento de importancia, xa que “Os informes emitidos de cada unha das solicitudes sobre necesidade de sometemento a avaliación ambiental por parte da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas recollidos no artigo 9.3º do Decreto 149/2008, do 26 de xuño, indican que, coa excepción de dous anteproxectos, non procede o sometemento dos anteproxectos obxecto de consulta ao trámite de impacto ou efectos ambientais.” (Fundamento de dereito terceiro desta Resolución). Ou ,o que é o mesmo, determínase que o Proxecto de planta de biomasa de Engabiomasa en Ponteareas non ten que facer unha Declaración de Impacto ou Efectos Ambientais, a pesares de que a Consellería xa coñecía a localización proposta por esta empresa e, consecuentemente os posibles impactos.

Seguindo o procedemento de autorización do Decreto 149/2008 aparece a finais do 2010 0 Acordo do 30 de novembro de 2010, do departamento territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública a petición de autorización a aprobación do proxecto de execución da planta de xeración eléctrica a partir de biomasa forestal primaria no concello de Ponteareas(Expediente IN407A 10/351-4) (DOG 20/12/2010). Esta é a primeira vez que os/as veciños/as de Ribadetea, de Ponteareas e da Comarca coñecemos oficialmente a localización da planta de biomasa. Así, nesta información pública, indícanse as características técnicas da planta de biomasa así como que “A instalación está situada na Lomba, Ribadetea, Ponteareas”. Este Acordo establece, conforme ó Decreto 149/2008 un prazo de 30 días para poder consultar o proxecto e realizar alegacións. Este período coincidiu con tódalas festas do nadal o que fixo que moitas persoas, colectivos, asociacións, etc non se decatasen deste prazo ate uns poucos días antes do remate. Ademais, cómpre ter en conta que o proxecto é de máis de 1000 páxinas o que dificultou enormemente a análise. A pesares desta situación houbo moitas alegacións ao proxecto, entre as que se atopan as realizadas polas/os veciñas/os da Freixa, ADENCO, PSOE, etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario